Asteen Aki Nykänen: Wrike luo läpinäkyvyyttä ja optimoi tiimityötä

Wrike on modernin digitaalisen työn ohjauspaneeli, joka kerää projektien ja tehtävien hallintaan tarvittavat tiedot vastuullisille tekijöille yhteen näkymään. Wrike on mahdollistanut markkinoinnin helpon johtamisen sekä päivittäisen seurannan: suunnittelu, tehtävät, kommunikointi sekä aineistot löytyvät saman järjestelmän takaa. Tärkeimpien tehtävien priorisointi on helppoa ja toistuvia toimintoja on mahdollista automatisoida.

Wriken tavoite on helpottaa työn hallintaa ja vähentää turhaa työtä. Näin voidaan saavuttaa paras työnteon kokemus. Kun kaikki resurssit käytetään itse tekemiseen turhan tiedostojen pyörittelyn sijaan, tulokset saavutetaan nopeammin ja aikaa vapautuu arvokkaampaan tekemiseen. Aki Nykäsen johtaman Asteen henkilöstölle Wrike on lisännyt työn selkeyttä ja tehokkuutta.

Wrike helpottaa yhteistyötä ja kokonaisuuksien hallintaa

Aste on ottanut Wriken käyttöönsä alun perin yhteistyössä asiakkaan, erään suuren suomalaisen kustannusyhtiön, kanssa. Nykyään järjestelmää käytetään Asteella niin asiakkaiden kanssa kuin tiimien sisäisessä työskentelyssäkin.

Nykäselle Wrike on helppokäyttöinen ja hyödyllinen työnhallinnan väline. Erityiskiitosta saa yhteinen näkymä, jossa kaikki tehtäviin ja projekteihin osallistuvat saavat kaiken työn tekemiseen tarvittavan tiedon. Tehtäviin ja tiketteihin merkittävät statustiedot ja kommentoinnin toiminnot tekevät yhteistyöstä yksinkertaisempaa. 

– Wriken suurin hyöty on sen tuoma läpinäkyvyys. Kaikilla on koko ajan ymmärrys siitä, mitä kokonaisuuden sisällä tapahtuu, Nykänen kertoo.

Läpinäkyvyyden myötä Asteen laajempien työkokonaisuuksien seuraaminen on selkeytynyt. Wriken portfoliotaso helpottaa pitkän tähtäimen suunnittelutyötä, sillä järjestelmän tietojen avulla muodostettavat näkymät antavat hyvät havainnekuvat tarvittavasta osaamisesta ja kapasiteetista.

Turhan työn tekeminen on vähentynyt

Nykänen pitää hyvänä, että Wriken myötä sähköpostien kirjoittaminen tai puhelut ovat vähentyneet. Työasiat tuntuivat pirstaleisilta ennen Wrikea, ja toimeksiantoja saattoi tulvia jopa henkilökohtaiseen Whatsapp -sovellukseen. Wrikessa asiakkaiden pyynnöt tulevat suoraan työjonoon sovitun toimintamallin mukaisesti. Ylimääräinen tiedostojen etsiminen on jäänyt pois, kun sekä tiimi että asiakkaat kommunikoivat samalla työkalulla ja sovituissa kanavissa. 

Wriken käytön myötä asiakkaiden sekä Asteen toimintamallit ovat kehittyneet. Suunnitteluun ja tehtävien läpikäyntiin voi varata enemmän aikaa, kun muuta prosessia ja työtä on suoraviivaistettu rakentamalla työnkulut asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi.

– Wriken käyttöönotto on yritykselle hyvä mahdollisuus modernisoida toimintamalleja, Nykänen toteaa.

Kokonaiskuva parantaa tuottavuutta

Nykäsen mukaan kokonaiskuvan näkymä Wrikessa auttaa pitämään projektit sekä toimenpiteet linjassa yrityksen suurempien tavoitteiden kanssa. Se edistää ennustettavuutta, minkä Asteen asiakkaat ovat kokeneet suurena hyötynä. Tietoisuus kokonaisuudesta ja kustannuksista lisääntyy kun nähdään mihin tiimien aika ja resurssit kuluvat.

Jatkossa Nykänen odottaa Wriken jatkavan kehittymistä digitaalisen työn hallinnan johtavana välineenä, ja että automatisoinnin mahdollistavia toimintoja viedään Wriken puolelta systemaattisesti eteenpäin. 

– Rutiinitoimenpiteiden vähentäminen hyödyttää aina. On kiinnostavaa nähdä miten Wriken rajapintojen kehitys sekä uudet tekoälytoiminnot voivat auttaa järjestelmien integroinnissa ja rutiinivaiheiden vähentämisessä!

Miellyttääkö ajatus suoraviivaisemmista työnhallinnan prosesseista? Smartium tarjoaa Wriken ratkaisuksi kaikkiin markkinointijohtamisen ja projektihallinnan tarpeisiin. Toteutamme muiden sovellusten integraatiot, ja annamme kattavan tuen käyttöönottoon. Saat meihin yhteyden täältä.  

Asiakastarinat